Charisma

Žít ze srdce pro srdce Kristovo - skrze Marii

Františkánská spiritualita je spiritualita Kristocentrická. Středem její úcty, lásky a zbožnosti je život Ježíše Krista v tajemství jeho boholidství v jeslích, na kříži a v Eucharistii.

Ježíš Evangelia, který k nám sestupuje cestou ponížení a chudoby ve Vtělení, v úkonu nejvyšší lásky a sebevydanosti na kříži, vylévá svůj život do Eucharistie a vytváří z nás své tělo - církev. Tohoto Ježíše svatý František hledal, následoval, kontemploval, hlásal a s Ním byl zpodoben. Následovat Ježíše znamená dávat jeho lásku dál, být blízko chudým, potřebným a trpícím.

Ježíš Ukřižovaný je naše charisma, Ježíš, Velekněz smíru, který se dává a obětuje svému nebeskému Otci a nás vkládá do své Oběti ke chvále Otce a pro spásu světa. Středem jeho boholidské osoby je Jeho Srdce, Srdce milující, Srdce smírné.

Když se zasvěcujeme Bohu, našemu Pánu, dáváme se mu úplně a navždy. V našem společenství se též svými sliby odevzdáváme na smír Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, abychom vše konaly s Ním a v Něm a spolu s Ním žily ke chvále Věčného Otce a na smír Jeho Velebnosti.

A nejbližší Evangeliu, Vtělení, Kříži a Eucharistii je Panna Maria, Matka Syna Božího, nejčistší, neposkvrněná a bolestná. Ji milujeme jako Matku Ježíšovu, Matku církve a Matku svou a odevzdáváme se jí tak, abychom skrze ni náležely jejímu Synu a sloužily lidem. Ona nám přinesla radost Evangelia, s ní chceme Evangelium žít a nést tam, kam nás Pán posílá. Tak toužíme, aby naše "evangelizační působení mělo mariánský styl. Neboť pokaždé, když pohlédneme na Marii, opět věříme v převratnou sílu něhy a lásky. Ona je modlící se a pracující ženou v Nazaretě a je také naší pohotovou Paní, která ve spěchu (srov. Lk 1,39) opouští svoji vesnici a vydává se pomáhat druhým" ( podle apoštolské exhortace papeže Františka Evangelii gaudium, čl. 288; vydalo nakl. Paulínky v r. 2014).

"Ty, Panno naslouchání a kontemplace,
Matko lásky, Nevěsto věčné svatby,
přimlouvej se za církev, jejíž jsi nejčistší ikonou,
aby se nikdy neuzavřela a nikdy nazastavila
ve svém nadšení pro budování Království.
Hvězdo nové evangelizace,
pomáhej nám vydávat zářivé svědectví společenství,
služby, vroucí a velkodušné víry,
spravedlnosti a lásky k chudým,
aby radost evangelia
dospěla až na kraj světa
a žádná periferie nebyla beze světla.
Matko živého evangelia,
prameni radosti pro maličké,
oroduj za nás. Amen. Aleluja."

(tamtéž, závěr exhortace papeže Františka, vydané 24. listopadu 2013)