O nás

Jsme řeholní institut zasvěceného života, působící v České a Slovenské republice.

Naše společenství založil františkán P. PhDr. Jan Ev. Urban OFM v r. 1927 v Praze.

Hlavním pravidlem každého řeholního života je následování Krista podle učení Evangelia. Je to Boží dar,
který jsme přijaly od svého Pána a s jeho pomocí ho uchováváme (dokumenty II. Vat. koncilu PC 2a, LG 39).

Nechaly jsme se uchvátit Kristem a proto upřímně vyznáváme, že chceme zachovávat Evangelium našeho Pána Ježíše Krista životem v poslušnosti, chudobě a čistotě. Pomocí k této cestě je nám Řehole Třetího řeholního řádu a Konstituce Sester Apoštolátu sv. Františka.

Jako „menší sestry“ chceme v serafickém duchu sloužit církvi a světu, pokornou a užitečnou láskou zpřítomňovat a zviditelňovat milujícího Krista Spasitele a zvěstovat, že „Bůh je láska!“ (z Konstitucí Sester Apoštolátu čl. 1-3)

Ve stopách svatého Františka Assiského

chceme žít jako On podle Evangelia
a následovat milujícího, milosrdného a pokorného Ježíše
zasvěceným životem v chudobě, čistotě a poslušnosti,
v kontemplaci, v sesterském společenství a ve službě lidem.
Celým životem chceme Ježíše přinášet lidem
a radostně hlásat Evangelium, že Ježíš je Pán.
Ve všech smutcích dnešní doby
toužíme těšit Srdce našeho Pána, který spasil svět
a ukazovat jeho lásku těm, kdo trpí.
Tak chceme sypat květy před Tím, který je středem světa
a jde po všech cestách s námi ve své Eucharistii.

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje;
abych přinášel lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi, abych netoužil
po útěše, ale těšil,
po porozumění, ale rozuměl,
po lásce, ale miloval.
Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.

(Modlitba ze školy sv. Františka)