Aktuality

Mimořádná opatření kvůli pandemii koronaviru

Věřící se  mohou účastnit bohoslužeb při zajištění rozestupů 1,5m (kromě členů domácnosti) a dodržení ostatních hygienických opatření - během bohoslužby platí povinnost  mít nasazený respirátor nebo nanoroušku a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikovat ruce.  

 

 

Mše svaté v tomto týdnu:

V neděli  jsou mše sv.  v 9.00 a 18.00 hod.

Půl hodiny přede mší svatou se modlíme růženec. Zpovídá se od 8.30 do 8.55 a před večerní mší svatou  od 17.30 do 18 hod. Od 17 hod. je v neděli vystavena Nesvětější Svátost k adoraci.

 

V pondělí je mše svatá v 7.30 hod.

V úterý je mše svatá v 7.30 hod., příležitost ke svátosti smíření je od 7 do 7.30 hod.

Ve středu  je mše svatá v 18 hod., od 17.30 hod. se modlíme růženec. Zpovídá se od 17.30 do 18 hod. 

Ve čtvrtek je mše svatá v 7.30 hod.

V pátek je mše svatá v 18 hod. Od 17.30 hod. se modlíme růženec. Zpovídá se od 17.30 do 18 hod. 

 

Tuto sobotu 23. října je ráno v 7.30 hod. bohoslužba slova s možností přijmout Eucharistii.

 

V neděli 7. listopadu v 18 hod. je mše svatá za nenarozené děti a ochranu P. Marie pro rodiče čekající narození dítěte.

 6. listopadu je první sobota v měsíci, mše svatá je v 17.00 hod., růženec se modlíme od 16.30 hod.

 

Platí možnost individuálních pastoračních návštěv dle dohody a donešení sv. přijímání nemocným.

 

Možnost kontaktu na sestry: tel. 224 322 421

 

 

 

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

Mše svatá o první sobotě 2. října je v 17.00 hod., od 16.30 hod. se modlíme růženec.

     

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

bude v neděli 3. října 2021 od 17.00 hod.

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

Tato mše svatá bude sloužena v neděli 3. října 2021 v 18.00 hod. v kostele sv. Václava. 

 

.

 

 

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

 

 

.

 

.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

BIBLICKÉ LITANIE k PANNĚ MARII

Pane, smiluj se.                     Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.                   Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.                     Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,        smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu Svatý,

Bože, v Trojici jediný,

 

Blahoslavená Panno Maria    oroduj za nás!

Plná milosti, (Lk 1,28)

Matko působením Ducha Svatého, (Lk 1,35)

Ty, na kterou sestoupil Duch Svatý, (Lk 1,35)

Zastíněná mocí Nejvyššího, (Lk 1,35)

Matko, ve které se Slovo stalo tělem, (Jan 1,14)

Matko, ve které Slovo přebývalo mezi námi, (Jan 1,14)

Matko Slova věčného, (Jan 1,14)

Matko Syna Božího, (Lk 1,35)

Matko Syna Nejvyššího, (Lk 1,32)

Panno, Matko Emanuele, (Mt 1,23-Iz 7,14)

Matko Ježíšova, (Lk 1,31-Jan 2,1-19,25)

Matko Páně, (Lk 1,43)

Požehnaná mezi ženami, (Lk 1,28-1,42)

Služebnice Pána, (Lk 1,38)

Pokorná služebnice Boží, (Lk 1,48)

Matko, kterou budou blahoslavit všechna lidská pokolení, (Lk 1,48)

Blahoslavená, protože jsi uvěřila, (Lk 1,48)

Snoubenko dělníka Josefa, (Lk 1,27)

Snoubenko muže spravedlivého, (Mt 1,19)

Maria, v níž Všemohoucí učinil divy, ( Lk 1,48)

Matko Spasitelova, (Lk 2,11)

Maria, která jsi porodila svého prvorozeného Syna v Betlémě, (Lk 2,7)

Maria, která jsi kojila svého Syna, a položila do jeslí, (Lk 2,7)

Maria, která jsi obětovala Ježíše v chrámě, (Lk 2,22)

Maria, tvou duší měl proniknout meč, (Lk 2,35)

Maria, Tvé Dítě nalezli mudrci a klaněli se mu, (Mt 2,11)

Maria, která jsi uchovávala všechny tyto věci ve svém srdci a rozjímala o nich, (Lk 2,19)

Maria, kterou vedl Josef na útěku do Egypta, (Lk 2,14)

Maria, která jsi hledala Ježíše po tři dny, (Lk 2,46)

Maria, která jsi nalezla Ježíše v domě jeho Otce, (Lk 2,46)

Maria, kterou poslouchal Ježíš v Nazaretě, (Lk 2,51)

Maria, která jsi vyvolala první zázrak Ježíšův, (Jan 2,11)

Maria, která ses stala Matkou Ježíšovou tím, že jsi plnila vůli nebeského Otce, (Jan 12,55)

Matko, která jsi stála pod křížem, (Jan 19,25)

Matko učedníka, kterého Ježíš miloval, (Jan 19,26)

Matko apoštolů, která jsi s nimi setrvávala v modlitbě a očekávala Ducha Svatého, (Sk 1,14)

Panno, Matko, na které vykonal veliké věci ten, jenž je mocný a jehož jméno je svaté, (Lk 1,49)

                                                                                  

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,     smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,     smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,     smiluj se nad námi.

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,              aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Prosíme Tě, Pane Bože, popřej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na mocnou přímluvu blahoslavené Marie, vždy Panny, vysvoboď nás od nynějších zármutků a dej nám radost věčného života. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.