Aktuality

.

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

 

V neděli 6. ledna 2019 bude v kostele sv. Václava v 18.00 hod. sloužena mše svatá s úmyslem  za nenarozené děti a za ochranu lidského života. Od 17.00 je adorace, od 17.25 se modlíme růženec na stejný úmysl.

  

 

 

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

v neděli  je mše svatá v 9.00 hod. a v 18.00 hod.

V pondělí, úterý a čtvrtek je mše svatá v 7.30 hod.

 ve středu 12.12 je Rorátní mše sv v 6.30 s bohoslovci a představenými semináře, večerní mše sv. tuto středu nebude.

 

V pátek je mše svatá v 18.00 hod. 

 

       

o sobotách zde není mše svatá, kromě první soboty v měsíci, kdy je zde mše svatá v 18.00 hod., od 17,30 hod. se o první sobotě modlíme růženec.

 

 

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

V neděli 6. ledna 2019 je od 17.00 hod. adorace, od 17,25 hod. se budeme modlit  růženec za nenarozené děti a za ochranu lidského života.

Všichni jste srdečně zváni.

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

 

O první sobotě v měsíci 5. ledna 2019 bude v kostele sv. Václava mše svatá v 18.00 hod., růženec se budeme modlit od 17.30 hod.

     

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

BIBLICKÉ LITANIE k PANNĚ MARII

Pane, smiluj se.                     Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.                   Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.                     Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,        smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu Svatý,

Bože, v Trojici jediný,

 

Blahoslavená Panno Maria    oroduj za nás!

Plná milosti, (Lk 1,28)

Matko působením Ducha Svatého, (Lk 1,35)

Ty, na kterou sestoupil Duch Svatý, (Lk 1,35)

Zastíněná mocí Nejvyššího, (Lk 1,35)

Matko, ve které se Slovo stalo tělem, (Jan 1,14)

Matko, ve které Slovo přebývalo mezi námi, (Jan 1,14)

Matko Slova věčného, (Jan 1,14)

Matko Syna Božího, (Lk 1,35)

Matko Syna Nejvyššího, (Lk 1,32)

Panno, Matko Emanuele, (Mt 1,23-Iz 7,14)

Matko Ježíšova, (Lk 1,31-Jan 2,1-19,25)

Matko Páně, (Lk 1,43)

Požehnaná mezi ženami, (Lk 1,28-1,42)

Služebnice Pána, (Lk 1,38)

Pokorná služebnice Boží, (Lk 1,48)

Matko, kterou budou blahoslavit všechna lidská pokolení, (Lk 1,48)

Blahoslavená, protože jsi uvěřila, (Lk 1,48)

Snoubenko dělníka Josefa, (Lk 1,27)

Snoubenko muže spravedlivého, (Mt 1,19)

Maria, v níž Všemohoucí učinil divy, ( Lk 1,48)

Matko Spasitelova, (Lk 2,11)

Maria, která jsi porodila svého prvorozeného Syna v Betlémě, (Lk 2,7)

Maria, která jsi kojila svého Syna, a položila do jeslí, (Lk 2,7)

Maria, která jsi obětovala Ježíše v chrámě, (Lk 2,22)

Maria, tvou duší měl proniknout meč, (Lk 2,35)

Maria, Tvé Dítě nalezli mudrci a klaněli se mu, (Mt 2,11)

Maria, která jsi uchovávala všechny tyto věci ve svém srdci a rozjímala o nich, (Lk 2,19)

Maria, kterou vedl Josef na útěku do Egypta, (Lk 2,14)

Maria, která jsi hledala Ježíše po tři dny, (Lk 2,46)

Maria, která jsi nalezla Ježíše v domě jeho Otce, (Lk 2,46)

Maria, kterou poslouchal Ježíš v Nazaretě, (Lk 2,51)

Maria, která jsi vyvolala první zázrak Ježíšův, (Jan 2,11)

Maria, která ses stala Matkou Ježíšovou tím, že jsi plnila vůli nebeského Otce, (Jan 12,55)

Matko, která jsi stála pod křížem, (Jan 19,25)

Matko učedníka, kterého Ježíš miloval, (Jan 19,26)

Matko apoštolů, která jsi s nimi setrvávala v modlitbě a očekávala Ducha Svatého, (Sk 1,14)

Panno, Matko, na které vykonal veliké věci ten, jenž je mocný a jehož jméno je svaté, (Lk 1,49)

                                                                                  

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,     smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,     smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,     smiluj se nad námi.

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,              aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Prosíme Tě, Pane Bože, popřej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na mocnou přímluvu blahoslavené Marie, vždy Panny, vysvoboď nás od nynějších zármutků a dej nám radost věčného života. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.