Aktuality

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

 

  O první sobotě v měsíci 7. října bude mše svatá v 18.00 hod., růženec se budeme modlit od 17.30 hod.

     

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

V neděli 7. října 2018 od 17,25 hod. se budeme modlit  růženec za nenarozené děti a za ochranu lidského života.

Všichni jste srdečně zváni.

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

 

V neděli 7. října 2018 bude v kostele sv. Václava v 18.00 hod. sloužena mše svatá s úmyslem  za nenarozené děti a za ochranu lidského života. Od 17.00 je adorace, od 17.25 se modlíme růženec na stejný úmysl.

  

 

 

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

v neděli  je mše svatá v 9.00 hod. a v 18.00 hod.

v pondělí, úterý a čtvrtek je mše svatá v 7.30 hod. 

ve středu a v pátek je mše svatá v 18.00 hod. 

       

o sobotách zde není mše svatá, kromě první soboty v měsíci, kdy je zde mše svatá v 18.00 hod., od 17,30 hod. se o první sobotě modlíme růženec.

 

 

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

                  MODLITBA k P. MARII ZA MÍR

Královno nebe, Paní andělů a vládkyně světa, Panno Maria,

ve zmítání a nejistotách dnešní doby, v nebezpečí bojů a válek, utíkáme se k Tobě o pomoc.

Kde jinde máme hledat útočiště, než u Tebe, která jsi Matkou Knížete pokoje, míru a lásky! Kdo spíš nám pomůže, než Ty, které jsme byli pod křížem svěřeni za děti.Tvé mateřské srdce, Panno pokojná, se nemůže nechvět nad tolika bolestmi matek, otců i dětí. Tvé milující srdce trpí při tolika hříších a krutostech.

Proto z celého srdce voláme, jako děti k matce:

Když lidstvé vášně se chystají k boji, pomoz, Královno míru !

Když zástupci národů jednají o míru a válce, pomoz, Královno míru !

Když sebeláska a pýcha kalí jasný pohled na světské věci, pomoz, Královno míru !

Když zlý duch usiluje, aby roznítil vášně nelásky a hněvu, pomoz, Královno míru !

Když se trpících žen a matek zmocňuje zoufalství, pomoz, Královno míru !

Když bojující, zajatí nebo nevinní lidé padají pod těžkými ranami, pomoz, Královno míru !

Když se ušlechtilí lidé snaží o návrat pokoje a míru, pomoz, Královno míru !

Maria, naše útočiště, vyslyš naše vroucí prosby, zažeň z našich srdcí vášně a hříchy, které jsou také příčinou bojů mezi lidmi, aby naše hříchy nezavinily velká válečná utrpení, aby nepomáhaly kalit mír a pokoj.

Vtiskni do našich duší pevné přesvědčení, že čím ctnostněji budeme žít, čím pevněji odstraníme každý hřích ze svého života, tím jistěji oddalujeme války a nepokoje. Čím víc se budeme snažit, abychom byli dobrými křesťany, tím jistěji zavládne nerušený pokoj.

A ten nám vypros Ty, vznešená Matko Knížete pokoje,

který žije a kraluje po věky věků. Amen.

                                                                (z modliteb O. Jana Ev. Urbana OFM v době II. svět. války)