Aktuality

Mše svaté v kostele sv. Václava

 

Pravidelné bohoslužby :

V neděli  jsou mše svaté v 9.00 a v 18.00 hod., zpovídá se od 8.30 a od 17.30 hod. Před ranní i večerní mší svatou se modlíme růženec za mír na Ukrajině, v postní době je od 17.25 hod. křížová cesta.

V pondělí je mše svatá v 7.30 hod.

V úterý je mše svatá v 7.30 hod., zpovídá se od 7 hod.

Ve středu je mše svatá v 18.00 hod. Zpovídá se od 17.30 hod., od 17.30 hod. se modlíme růženec za mír naUkrajině.

Ve čtvrtek je mše svatá v 7.30 hod.

 V pátek je mše sv. v 18.00 hod., zpovídá se od 17.30 hod. Od 17.30 hod. se modlíme růženec za mír na Ukrajině.

O prvních sobotách v měsíci je mše svatá v 17 hod., o  ostatních sobotách je od 7.30 hod.  bohoslužba slova.

Tuto sobotu 25. března o Slavnosti Zvěstování Páně bude ranní mše svatá v 7.30 hod.

 

 xxxxx

 

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2023

2.4. Květná neděle mše sv. s žehnáním ratolestí v 9.00 a v  18.00  hod. Možnost svátosti smíření od 17.30 hod.

V úterý a ve středu Svatého týdne se zpovídá 1/2 hod. přede  mší sv.

6.4. Zelený čtvrtek - v 18.00 hod. mše svatá na památku 

Večeře Páně, zpovídat se bude od 17.30 hod.

7.4. Velký pátek - v 15 hod. pobožnost křížové cesty, v 15.30 hod. Památka umučení Páně. Zpovídat se bude od 15 do 15.30 hod.

8.4. Bílá sobota - Velikonoční vigilie v 18.00 hod.

9.4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně - mše sv. v 9.00 hod. a v  18.00 hod.

10.4. Pondělí velikonoční - mše sv. pouze v 9.00 hod.

 

xxxx

 

Kontakt na sestry: tel. 224 322 421

 

 

 

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

Tato mše svatá bude sloužena v neděli  7. května  2023 v 18.00 hod. v kostele sv. Václava. 

 

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

Mše svatá o první sobotě 1.dubna 2023 je v 17 hod. Od 16.30 hod. se modlíme růženec za mír na Ukrajině. Zpovídá se od 16.30 hod.

     

.

 

 

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

.

 

 

.

 

.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

                  MODLITBA k P. MARII ZA MÍR

Královno nebe, Paní andělů a vládkyně světa, Panno Maria,

ve zmítání a nejistotách dnešní doby, v nebezpečí bojů a válek, utíkáme se k Tobě o pomoc.

Kde jinde máme hledat útočiště, než u Tebe, která jsi Matkou Knížete pokoje, míru a lásky! Kdo spíš nám pomůže, než Ty, které jsme byli pod křížem svěřeni za děti.Tvé mateřské srdce, Panno pokojná, se nemůže nechvět nad tolika bolestmi matek, otců i dětí. Tvé milující srdce trpí při tolika hříších a krutostech.

Proto z celého srdce voláme, jako děti k matce:

Když lidstvé vášně se chystají k boji, pomoz, Královno míru !

Když zástupci národů jednají o míru a válce, pomoz, Královno míru !

Když sebeláska a pýcha kalí jasný pohled na světské věci, pomoz, Královno míru !

Když zlý duch usiluje, aby roznítil vášně nelásky a hněvu, pomoz, Královno míru !

Když se trpících žen a matek zmocňuje zoufalství, pomoz, Královno míru !

Když bojující, zajatí nebo nevinní lidé padají pod těžkými ranami, pomoz, Královno míru !

Když se ušlechtilí lidé snaží o návrat pokoje a míru, pomoz, Královno míru !

Maria, naše útočiště, vyslyš naše vroucí prosby, zažeň z našich srdcí vášně a hříchy, které jsou také příčinou bojů mezi lidmi, aby naše hříchy nezavinily velká válečná utrpení, aby nepomáhaly kalit mír a pokoj.

Vtiskni do našich duší pevné přesvědčení, že čím ctnostněji budeme žít, čím pevněji odstraníme každý hřích ze svého života, tím jistěji oddalujeme války a nepokoje. Čím víc se budeme snažit, abychom byli dobrými křesťany, tím jistěji zavládne nerušený pokoj.

A ten nám vypros Ty, vznešená Matko Knížete pokoje,

který žije a kraluje po věky věků. Amen.

                                                                (z modliteb O. Jana Ev. Urbana OFM v době II. svět. války)